02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


6
>> เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบติดตั้ง  
>> เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบส่งสัญญาณออก   [2]
>>  
4
TG100

ย่านวัด : ปรับได้โดยมี  0 ถึง +50 °C, -20 ถึง +80 °C, -50 ถึง +50 °C, 0 ถึง +100 °C,
0 ถึง +200 °C, 0 ถึง +300 °C, 0 ถึง +400 °C
สัญญาณออก : เลือกได้โดยมี 0 – 10 V และ 4 – 20 mA และ
เชื่อมต่อกับ Software LCC100 ได้โดยผ่าน RS232
ใช้แหล่งจ่ายไฟ : 24 VAC/VDC ,มาตรฐานการป้องกัน : IP65

Datasheet