02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: edm9824
LINE ID2: prctec-info

Product Category


23
>> ระบบวัดอุณหภูมิแบบเครื่อข่าย RS-485 Network
1

เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูล ที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อทำหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหว หรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่า parameter ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอากาศ เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, ความดัน, ความเร็วลม, และอัตราการไหลของลม เป็นต้น