02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


12
>> เครื่องบันทึกอุณหภูมิ  
>> 2 ช่องสัณญาณ (parameter)   [2]
>>  
2
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ รุ่น KT320

รายละเอียดสินค้า : 
จอแสดงผล 2 ค่า พิกัดป้องกัน : IP65 อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ : 7 ปี มีช่วงอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ -40 ถึง +70 องศาเซลเซียส (c°) สภาพความชื้นแวดล้อมเมื่อใช้งาน 5 ถึง 95 %RH การใช้กระแสไฟฟ้า 0/4 ถึง 20 mA แรงดันไฟฟ้า 0 ถึง 10 โวลต์ (V) แรงดันของสัญญาณสูงสุด : 5 โวลต์ (V)

Datasheet